Silsile–i Aliyye’den Seyyid Tâhâ–i Hakkârî “Kuddise Sirruh” Hazretlerinin mübârek el yazısıyla Farsça bir mektûbu ve tercümemiz:

Allâhü Teâlâ’nın fakîr kulları hakkında herkesçe ma’lûm ve müsellem olan ihlâsınızın ve rikkatli kalbinizin muhabbeti gereğince bu du‘âcılarına pek şerefli Âsafî makâmlarından göndermek lutfunda bulunduğunuz şerefli mektûbunuzun yüce me’âlinden kalbimiz pek memnûn, pek mesrûr oldu. Bilhâssa, Allâhü Teâlâ’nın fakîr kulları ve Yüce Osmânlı Devleti re‘âyâsının [müslümân halkının] hâllerini su’âl edip, bunların himâyelerine ve muhâfazalarına emir buyurulmuştu. Kalbim bundan pek memnûn ve mahzûz oldu.

Efendim; böyle fukarânın hâllerini sormak, şerefli Âsafî makâmları için farz ve vâcib olmuştur. Devletin, kendi halkının ve fakîrlerinin hâllerini sormayı, yoklamayı terk etmesi, dünyâ ve âhiret için pek zararlı olduğu herkesin ma‘lûmudur. Ve fakîrlere ve ahâlîye bu du‘âcıları tarafından nasîhatler etmekliğim yazılı olarak bildirilmişti. Efendim; âlemlerin Rabbi şâhid ve nâzırdır ki, çok eskiden beri böyle şeyler, bu du‘âcılarının vazîfelerindendir. Ve dâ’imâ fakîrlerin, ahâlînin hâllerinin ıslâhı, yüce devletin hayrı, selâmeti için du‘âlar etmekteyim. Lâkin, beyâna hâcet olmayacağı üzere  Âdemoğlu, insânlar devamlı bir fitne ve fesâd çıkarmaktan uzak değillerdir. Bilhâssa bu zemânımızın nasîhatçilerini insânlar dinlemiyorlar ve sözlerine kulak asıp da i‘timâd etmiyorlar.

Hediyye yoluyla bu du‘âcılarına gönderdiğiniz şerefli örtü, tarafımıza ulaşmış ve kabûl edilmiştir. Bu du‘âcılarının, şerefli makâmlarından isteği budur ki, Allâhü Teâlâ’nın kullarına adâlet ve merhamet üzere tâm bir ihtimâm buyurmanızdır.

Bu du‘âcılarından, hayrlı du‘âlarından başka bir şey sâdır olmayacağı, bunda aslâ bir ihmâl ve noksânlık edilmeyeceği, şerefli makâmlarına arz olunur. Bâkî selâm ve du‘â!

17 Zi’l-Hicce Sene 1268 [2 Ekim 1852]

Allâhü Teâlâ’nın en zayîf kullarından Nakşbendî-Hâlidî Seyyid Tâhâ

 
Codea