“Mesnevî–i Şerîf”i manzûm tercüme eden Nahîfî Süleymân Efendi’nin kabri ve orijinal el yazısı:

Osmânlı kaynaklarında dahî kabr-i şerîfi hatâlı bildirilen Osmânlı-İslâm-Dîvân Şiiri’nin en fazîletli şâ‘irlerinden Mevlevî-Melâmî-meşreb Nahîfî Süleymân Efendi’nin kabr-i şerîfini bulmak ve orijinal el yazılarını yayınlamak bize nasîb olmuştur. Osmânlı kaynakları da dâhil, Cumhûriyyet Devri’nde yazılan ansiklopedi mâddelerinde yeri tâm olarak bildirilmeyen, “Yol çalışmaları sebebiyle kaldırıldı, yeri mechûldür; Seyyid Sarı Abdullâh Efendi’nin kabrinin yanındadır…” yazılan merhûm Nahîfî Efendi hakkında ilk ve tek kitâb da “Nahîfî Süleymân Efendi Külliyyâtı” adlı kitâbımızdır. Ek’ler, bu kitâbımızdandır.

Ek’deki ilk fotoğraf, tarafımızdan çekilen Nahîfî Efendi’nin kabr-i şerîfi’nin başucundaki şâhidesinin fotoğrafıdır. “Göçdi dünyâdan bu zât-i pâk-i mevsûfü’l-kemâl” mısrâ‘ıyla başlayan ta’rîh kıt‘ayı da akrabâsı Allâme Müstekîmzâde Süleymân Sa‘deddîn Efendi yazmıştır.

İkinci fotoğraf, Nahîfî Efendi’nin kendi el yazısıyla yazdığı Hicrî 17 Zi’l-Hicce 1143 [23 Hazîrân 1731] Ta’rîhli dilekçesi olup, emekli edildiği Defterdâr-ı Şıkk-ı Sânî [Mâliye Bakanı Yardımcılığı] vazîfesinden kandisine ödenen aylıkla alâkalıdır.

Nahîfî Süleymân Efendi Hicrî 19 Cemâzi’l-Evvel 1151’de [4 Eylûl 1738 Perşembe] vefât etmiştir.  

Codea