Şeyh Bedreddîn’in mürîdi ve Mûsâ Çelebî’nin vezîri Şâh Melek’in Edirne’deki kabrinin fotoğrafı:

Ahmed Bâdî Efendi’nin Edirne-Selîmiyye Küt. No: 2315/1-3’de bulunan “Riyâz-ı Belde-i Edirne” adlı çok tafsîlâtlı eserinin mü’ellif nüshasına göre Yıldırım Bâyezîd Hân’ın komutanlarından ve Mûsâ Çelebi’nin vezîri olup Hicrî 845’de [1441/1442] vefât eden “Kör Şâh Melek” diye de meşhûr Şâdî Oğlu Melek Şâh’ın Edirne’nin Kaleiçi semtinde, Kapıkule yolu üzerinde ve Tunca Nehri’nin kenârında bulunan ve Arabça kitâbesine göre Hicrî 832 Senesi’nin Ramezân-ı Şerîf ayında [1429 Hazîrân sonları] i‘mâr ettiği anlaşılan “Şâh Melek Câmi’-i Şerîfi”nin ve havlusundaki kabrinin ve başucundaki kitâbeli kabir taşının 26 Şubât 2016 Cum’a Günü çektiğimiz fotoğrafıdır. “Menâkıbnâme”ye göre bu Şâh Melek, Şeyh Bedreddîn Efendi’nin talebelerinden ve Mûsâ Çelebî’nin vezîridir. [“Şeyh Bedreddîn Hakkında Son Söz” kitâbımızdan.] 

Codea