Şeyh Bedreddîn’in torunu Hâfız Halîl Efendi’nin hocalarından Mollâ Husrev’in “Dürer” kitâbının orijinal nüshası:

Mollâ Husrev’in [Muhammed bin Ferâmürz bin Alî] Hicrî 12 Zi’l-Ka’de 877 Cum’artesi [10 Nîsân 1473] başlayıp da Hicrî 2 Cemâzi’l-Evvel 883 Cum’artesi Günü [1 Ağustos 1478] tamâmladığını bildirdiği “Düraru’l-Hukkâm Fî Şerhı Gurari’l-Ahkâm” kitâbının bizzât Mollâ Hüsrev Efendi’nin kendi el yazısıyla olan orijinal nüshası olup [Ek’de] tamâmı 368 varak[736 sayfa]tır ve Ankara’da, Millî Küt. No: 768’dedir.

Şeyh Bedreddîn “Kuddise Sirruh” Hazretleri’nin torunu Hâfız Halîl Efendi, Edirne’de Eski Câmi’-i Şerîf’de imâm iken, Şeyh Bedreddîn Efendi’nin talebelerinden ve Mûsâ Çelebî’nin vezîri Şâh Melek’in yaptırdığı medresede Mollâ Husrev Efendi’den uzun zamân fıkh ilmi tahsîl ettiğini bildirmiştir.

Mollâ Husrev Efendi, Hicrî 885’de [1480] vefât etmiştir. Ba’zı kitâblarda [meselâ Mecdî Efendi’nin “Şekâyık Tercemesi”nde] babasının ve  dedesinin ismi, nesebi, kavmi ve lakabı ba’zı hatâlarla yazılmıştır. En doğrusu, Mollâ Hüsrev Efendi’nin bu kitâbının son sayfasında, ferâğ kaydında bizzât kendisinin bu yazdığıdır.

Codea